Predictive Profiling

Predictive Profiling: een andere kijk op beveiligen

Veel organisaties beschouwen het eigen toegangsbeheer- en alarmsysteem als de belangrijkste beveiligingsmaatregelen die men in huis heeft. Gasten, bezoekers en reizigers worden geconfronteerd met onpersoonlijke veiligheidsprocedures en toegangssystemen. Kansen op een nog veiligere, gastvrije, omgeving of ontvangst blijven liggen.

De beveiligingsbranche is te sterk gericht op regels en procedures

De body scan, de DNA douche, geluid geactiveerde camerasystemen, biometrische toegangsverlening; allen technieken die gedurende de laatste jaren breder worden toegepast. De beveiligingsbranche en overheid blijken sterk gericht op het creëren van uitgebreidere technologische beveiligingsmaatregelen om tot een veiligere wereld te komen. Tevens is er een trend gaande waarbij een toenemende hoeveelheid wetten en regels als gevolg van (onder meer) terrorismebestrijding leidt tot een toenemend aantal maatregelen dat strijdig lijkt met het privacy beginsel. Denk bijvoorbeeld aan de verruiming van mogelijkheden tot opsporing van terroristische activiteiten, zoals bijzondere opsporingsbevoegdheden als observatie, infiltratie, pseudokoop en de telefoontap die breder inzetbaar zijn bij eventuele aanwijzingen dat een terroristische aanslag zou worden voorbereid. In de praktijk blijkt dat al deze maatregelen niet leiden tot een groter gevoel van veiligheid.

Beveiliger ingehaald door techniek?

Ook de beveiligingsbranche, gesterkt door maatschappelijk sentiment, lijkt zichzelf tot doel te hebben gesteld om betere techniek en meer procedures te creëren die uiteindelijk moeten leiden tot een veiliger leef- en werkklimaat. Dit zien wij bijvoorbeeld terug bij de inzet van beveiligingspersoneel. Het handhaven van regels, het volgen van procedures en het bedienen van beveiligingstechniek behoren inmiddels tot de core business van iedere beveiliger. Het belang van menselijke interventie binnen de beveiliging wordt onvoldoende onderkend. Men focust zich op “slimmere” technische middelen voor het beveiligen van gebouw en mensen. Of het nu gaat om intelligente camera’s, poortjes die de bezoeker wegen of biometrische toegangssystemen. Men verliest daarbij veelal uit het oog dat dit hulpmiddelen blijven. Zou men iets langer bij de verschillende maatregelen stilstaan, dan kan men niet anders dan zich realiseren dat enkele van de voorzieningen betrekkelijk zijn. Zo draagt de inzet van een bodyscanner op Schiphol niet bij aan een vergroting van de kans op het ontdekken van mensen die een terroristische aanslag willen plegen. Immers, als terrorist ga je niet met een bomgordel in een bodyscanner staan. Het risico op ontdekking is simpelweg te groot. Resultaat van de ingezette maatregelen is dus dat kwaadwillenden andere methoden zoeken en dat uitsluitend de passagiers die geen kwaad in de zin hebben, zich geconfronteerd zien met tijdrovende, onvriendelijke en onpersoonlijke veiligheidsprocedures.

Predictive profiling maakt van beveiligen mensenwerk

Kijkend naar het Israëlische veiligheidssysteem, zien wij dat men, onder invloed van de strijd tegen terroristische aanvallen, een interessante ontwikkeling heeft doorgemaakt waar de beveiligingsbranche van kan leren. De methodiek genaamd (Predictive) Profiling is afkomstig uit het Israëlische veiligheidssysteem en leunt, geheel tegen de trend binnen de beveiligingsbranche in, zwaar op het menselijke element bij de beveiliging van mensen, gebouwen en eigendommen. Procedures en techniek worden ingezet ter ondersteuning van de professional, niet andersom. De belangrijkste methode binnen Profiling, om tot een juiste inschatting van een situatie te komen, is middels het stellen van vragen en beoordelen van de antwoorden en het gedrag.

Proactief beveiligen

Profiling wordt vaak geassocieerd met het kunnen detecteren van gedrag dat verdacht is, maar Profiling gaat verder dan het signaleren van verdachte gedragingen. Profiling richt zich op het detecteren van informatie die afwijkend is ten opzichte van de norm. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar gedrag, maar tevens naar het verhaal dat iemand vertelt, de situatie, omgevingsfactoren, eigendommen, uiterlijke verschijning en mogelijke documentatie die men bij zich heeft. Enkel de mens is in staat, zo blijkt, om de inschatting te maken of bepaalde informatie afwijkt van de norm. – Op 24 januari 2011 wandelt een man met een koffer op wieltjes de aankomsthal voor internationale vluchten op Domodedovo Airport binnen. Daar aangekomen zet hij de koffer neer, schreeuwt dat hij iedereen zal doden en brengt explosieven tot ontploffing. Er vallen 37 doden en meer dan 100 mensen raken gewond. Domodedovo Airport was reeds eerder doelwit van aanslagen. Ook op het moment van de aanslag was het dreigingsniveau hoog vanwege verschillende aanwijzingen die waren verkregen door inlichtingendiensten. Het zwaartepunt van de beveiliging lag echter op het check-in en “beveiligde” gedeelte (air-side). Niemand was alert op een man alleen die met een grote koffer de aankomsthal inloopt. Sindsdien is de beveiliging van Domodedovo Airport het doelwit van kritiek uit veel verschillende hoeken. Eén van de conclusies van een onderzoek luidde dat wanneer men predictive profiling had ingezet op de luchthaven de zelfmoordterrorist al voor het binnengaan van de aankomsthal gesignaleerd had kunnen zijn en direct als verdacht was geïdentificeerd. Het betreden van een aankomsthal met bagage vormt een afwijking ten opzichte van de normale gang van zaken waarbij men de aankomsthal verlaat met bagage. Bovendien zou deze werkwijze als Adversary Modus Operandi in consideratie genomen zijn en als risico aangemerkt zijn. Sinds de aanslag is de beveiliging verscherpt en heeft dit onderwerp ruime aandacht gekregen binnen het beveiligingsplan van de luchthaven, met name voor de openbare (non-secure) ruimtes –

Via profiling naar gastgericht beveiligen

De eerste stap bij Profiling (als in iedere risicoanalyse) is het vaststellen van de wijze waarop mogelijke risico’s zouden kunnen ontstaan. Bij iedere voorbereide actie tegen een organisatie worden bijvoorbeeld typisch de volgende 8 fases doorlopen:

  1. Stellen van het doel
  2. Verzamelen van informatie
  3. Observeren
  4. Plannen
  5. Verzamelen van benodigd materiaal
  6. Voorbereiding, training
  7. Uitvoering
  8. Vlucht

In stap twee is het zaak voor de Profiler om de verdachte indicatoren voortkomend uit bovenstaande 8 momenten en behorend bij de mogelijke werkwijze van de tegenstander, de “Adversary Modus Operandi”, te identificeren. De Profiler zal in staat moeten zijn deze signalen te herkennen en hier vervolgens gericht, maar onopvallend op door te vragen. De bevraagde persoon dient niet het gevoel te krijgen ondervraagd te worden, maar de interactie eerder als prettig te ervaren. Immers, niet alle verdachte indicatoren leiden ook daadwerkelijk tot dreiging. Op het moment dat een dreiging niet weerlegd kan worden middels het stellen van de juiste vragen, wordt de te volgen methode bepaald om de dreiging om te buigen. Bijvoorbeeld: het weigeren van de toegang, het bellen van de juridische afdeling of de politie of de persoon te vorderen: de derde stap. Stap vier bestaat uit het daadwerkelijk nemen van gerichte maatregelen. In essentie maakt de methodiek Profiling gebruik van het menselijke instinct. Iets waar wij allen eigenlijk dagelijks op vertrouwen. Zo is iedere persoon wel eens een blokje om gelopen omdat een situatie of groepje mensen op straat “niet goed voelde”. Er is een gezonde assertiviteit naar zaken die door voorbijgangers of via internet te koop worden aangeboden en wij laten ’s avonds laat zonder afspraak niet zomaar een monteur van de kabelmaatschappij tot ons huis toe. Ook gebeurt het dat mensen zo nu en dan het gevoel hebben dat de ander liegt of de waarheid niet helemaal vertelt. Zie daar: de menselijke intuïtie. Eigenlijk het beste beveiligingssysteem ter wereld. Daar komt bij dat terroristen, criminelen en andere kwaadwillenden zich niet of nauwelijks kunnen voorbereiden op menselijke interacties en onvoorziene vragen omdat deze onvoorspelbaar zijn. Dat is niet het geval met technologie of vaststaande procedures. Iedere technologie werkt op basis van geprogrammeerde configuraties die te leren zijn en daardoor te omzeilen. De inzet van goed opgeleide mensen zal direct leiden tot een veiligere en vriendelijkere omgeving. De ingezette trend om meer te investeren in “slimme” techniek, in plaats van extra investeren in het opleiden van “slimme” mensen, onderschrijft dan ook de wijze waarop de menselijke component in beveiliging wordt ondergewaardeerd. Een belangrijke realisatie is dat een goede Profiler in essentie geïnteresseerd moet zijn in mensen en hun gedrag, verschijning en verhaal. De Profiler moet in staat zijn om een gesprek aan te knopen en op basis van dat gesprek in kunnen schatten of de persoon een mogelijke dreiging vormt of niet. Eigenlijk doet deze in de basis niet veel anders dan een receptionist van een vijf sterren hotel of bijvoorbeeld een kelner in een restaurant. Ook deze probeert middels het welkom heten van het gezelschap aan tafel een inschatting te maken van het verdere verloop van de avond en zijn of haar service daarop aan te passen. Huiswijn of een mooie Bordeaux van de wijnkaart? Informeel of formeel gezelschap? Uitgebreid tafelen of een snelle hap? Daarmee leent de methodiek van Predictive Profiling zich niet enkel uitstekend voor de zogenaamde hoge risico locaties, maar is deze ook zeer goed toepasbaar in omgevingen die een meer gast- of klantgerichte benadering behoeven. Denk bijvoorbeeld aan internationale hoofdkantoren van beursgenoteerde organisaties, vijf sterren hotels, maar ook bijvoorbeeld openbare gebouwen zoals universiteiten, scholen en rijksgebouwen.

Tot slot

De beveiligingsbranche creëert in zekere mate een schijnveiligheid met haar krachtige focus op procedures en technische beveiligingsoplossingen. Iedere nieuwe misser leidt tot het nemen van nog uitgebreidere maatregelen en uiteindelijk zijn het met name gewone burgers die last ondervinden van deze regulatiedrang. Bovendien draagt de weg die is ingeslagen bij aan een vergroting van het gevoel van onveiligheid. Vrijwel elke luchthaven ter wereld past een verbod toe om vloeistoffen mee aan boord te nemen, behalve Israël. Israël beschouwt de maatregel als belachelijk, niet meer dan “window dressing” en een maatregel die enkel de “good guys” tijdverlies en irritatie oplevert. Er zijn enkele voorbeelden bekend van terroristische aanslagen die verijdeld zijn door technologie, maar talrijke voorbeelden van aanslagen die verijdeld zijn door menselijk instinct of de inzet van een methodiek als Predictive Profiling. Zo zijn op Ben Gurion Airport in Tel Aviv sinds 1972 nul aanslagen geslaagd. Dit terwijl dit vliegveld behoort tot de meest gevoelige plaatsen ter wereld en zich bevindt op een plaats waar aanslagen een tijd lang aan de orde van de dag waren. Resultaten die bereikt zijn door de goed toegepaste verhouding van de mens, in de eerste plaats, en techniek. Menselijke interpretatie blijkt essentieel om tot een werkend veiligheidsbeleid te komen. Wanneer men geen oog heeft voor het gedrag van mensen mist men een hoop waardevolle informatie. Ofschoon het inschatten van afwijkend gedrag een kerntaak van beveiligers is en de beste manier om dit te doen het in contact treden met mensen is, worden zij vandaag de dag geleefd door checklists en procedures. De focus op interactie met mensen kan overigens tevens leiden tot een prettigere ervaring onder passagiers, gasten en bezoekers.

D&B The Facility Group en Predictive Profiling

Security kwam in 2010 voor het eerst in aanraking met de Predictive Profiling. Deze methodiek bood D&B nieuwe invalshoeken voor wat betreft de interactie met de gasten, medewerkers en leveranciers van haar klanten. De directie zag de methodiek als een aanvulling op de bestaande, gastgerichte werkwijze van de security professionals van Security. Predictive Profiling focust op proactieve en doelgerichte interactie met mensen en draagt enorm bij aan het creëren van een veiligere omgeving, maar leidt tegelijkertijd tot een prettigere ervaring bij medewerkers, gasten en bezoekers in het contact met de security professionals.

Predictive profiling D&B

D&B had zelf trainingsexperts in huis die uitgebreide ervaring hadden met deze vooruitstrevende beveiligingsmethodiek. In 2011 is D&B haar security mensen gaan trainen volgens de methodiek Predictive Profiling. “De resultaten die wij bij onze klanten boekten door onze mensen op te leiden volgens de methode van Predictive Profiling bleken dusdanig succesvol dat wij behoefte hadden aan een verdiepingsslag”, aldus Sander de Meester, directielid D&B. “Mede daarom hebben wij de samenwerking met Chameleon Associates gezocht. Zij staat bekend als thought leader voor wat betreft proactieve security methodieken en de expertise, ervaring en kennis welke zij hebben opgebouwd sluiten geweldig aan op onze ambitie om als kwalitatief marktleider te boek te staan in de Nederlandse beveiligingsmarkt”. Inmiddels hebben Chameleon Associates en Security de samenwerking verlengd.

Auteur:

Sander de Meester is directielid en mede-eigenaar van D&B The Facility Group.

Over D&B The Facility Group

D&B The Facility Group is aanbieder van integrale Receptiediensten, Objectbeveiliging, SchoonmaakdienstenFacility Management en Bedrijfscatering voor corporate kantoren en hoogwaardige vastgoedomgevingen.

Stuur mij dit artikel